Andreu Vilasís. Crònica exposicions a Salou i a Limoges/ Andreu Vilasís. Crónica exposiciones en Salou y en Limoges./ Andreu Vilasís. News of exhibitions in Salou and Limoges.

Andreu Vilasís. Crònica exposicions a Salou i a Limoges/ Andreu Vilasís. Crónica exposiciones en Salou y en Limoges./ Andreu Vilasís. News of exhibitions in Salou and Limoges.

El passat 29 d’abril de 2022 s’inaugurà a la Torre Vella de Salou, l’exposició retrospectiva: Andreu Vilasís: “TRAJECTÒRIA”, que es va convertir en una exposició homenatge en produir-se el seu decés, abans de poder veure-la inaugurada.

El pasado 29 de abril de 2022 se inauguró en la Torre Vella de Salou la exposición retrospectiva Andreu Vilasís “TRAJECTÒRIA”, que se convirtió en una exposición homenaje al producirse su deceso antes de poder verla inaugurada.

On April 29th 2022, the Andreu Vilasís retrospective exhibition “TRAJECTÒRIA” was inaugurated at the Torre Vella in Salou, which became a tribute exhibition when he passed away before he could see it inaugurated.

 

 

Acte inaugural a Salou/Acto inaugural / Inaugural act.

Parlaments/ Parlamentos/Parliaments

D’esq.a dreta: Regidor de Serveis Culturals,Xavier Montalà. Comissària de l’exposició,Núria L.Ribalta. Alcalde de Salou,Pere Granados.  Familia d’Andreu Vilasís: la seva vidua  Ana María Cardona i el seu fill Xavier Vilasís Cardona.(Foto:C.C)

De izq a dcha: Concejal de  Servicios Culturales, Xavier Montalà. Comisaria de la exposición,Núria L.Ribalta. Alcalde de Salou, Pere Granados.  Familia d’Andreu Vilasís:su viuda Ana Maria Cardona y su hijo Xavier Vilasís Cardona. (Foto:C.C)

From left to right: Councilor for Culture Xavier Montalà. Curator of the exhibition, N.L.Ribalta. Mayor of the Town Hall of Salou, Pere Granados. Andreu Vilasís’s family: his widow Ana Maria Cardona and his son Xavier Vilasís Cardona. (Photo:C.C)

 

L’exposició recollia obres des dels seus inicis, etapa de formació, evolució i fins a l’actualitat, amb peces de tots els àmbits que va cultivar. A més a més de l’esmalt al foc, pintura, dibuix, cisellat de metall, treball de la fusta.
L’exposició va tenir un gran èxit, amb una gran assistència de públic, fins al punt que va ser prorrogada dues setmanes.

 

La exposición recogía obras desde sus inicios, etapa de formación, evolución y hasta la actualidad, con piezas de todos los ámbitos que cultivó, además del esmalte al fuego: pintura, dibujo, cincelado de metal , trabajo de la madera.

La exposición tuvo un gran éxito, con gran asistencia de público, hasta el punto de que fue prorrogada dos semanas.

 

The exhibition included works from his beginnings, his training period, his evolution and up to the present day, with pieces from all the fields he cultivated, apart from enamel: painting, drawing, metal chiselling and woodwork.

The exhibition was a great success, with a large public attendance, to the point that it was extended for two weeks.

(Foto/Photo:C.C)

 

L’endemà de la inauguració es va fer una visita guiada per la seva comissària, Dra. Núria L. Ribalta, amb la participació d’un nombrós grup d’assistents.

Al día siguiente de la inauguración se realizó una visita guiada por su comisaria, Dra. Núria L. Ribalta, con la participación de un numeroso grupo de asistentes.

The day after the opening, a guided tour was given by the curator, Dr. Núria L. Ribalta, with the participation of a large group of people.

visita guiada / guided tour. (Foto/Photo:C.C)

 

També vam tenir l’honor, més endavant, de rebre a la consellera de Cultura, Hble. Sra.Natàlia Garriga, qui visità l’exposició, guiada també per la seva comissària, així com la visità el president del MNAC, Sr.Joan Oliveras.

También tuvimos el honor, más adelante, de recibir a la consejera de Cultura, Hble. Sra.Natalia Garriga, quien visitó la exposición, guiada también por su comisaria, así como la visitó el presidente del MNAC, Sr.Joan Oliveras.

We also had the honour, later on, to receive the Minister of Culture, Hble.Ms. Natalia Garriga, who visited the exhibition, guided by its curator, as well as the president of the MNAC, Mr. Joan Oliveras.

Visita a l’exposició per part de la Consellera de Cultura.D’esquerra a dreta:Consellera de Cultura, Hble.Sra.Natàlia Garriga. Regidor de Serveis Culturals,Xavier Montalà. Comissària de l’exposició,Núria L.Ribalta.(Foto:L.Jornet)

Visita a la exposición por parte de la Consejera de Cultura. De izquierda a derecha: Consejera de Cultura, Hble. Sra.Natàlia Garriga. Concejal de Servicios Culturales, Xavier Montalà. Comisaria de la exposición, Núria L.Ribalta. (Foto:L.Jornet)

Visit to the exhibition by the Regional Minister for Culture. From left to right: Generalitat de Catalunya Minister of Culture, Hble.Sra.Natàlia Garriga. Town Hall of Salou Councilor for Cultural Services, Xavier Montalà. Curator of the exhibition, Núria L. Ribalta. (Photo:L.Jornet)

 

Visita a l’exposició per part de la Consellera de Cultura.D’esquerra a dreta:Consellera de Cultura, Hble.Sra.Natàlia Garriga. Regidor de Serveis Culturals,Xavier Montalà. Comissària de l’exposició,Núria L.Ribalta. President del MNAC,Joan Oliveras. (Foto:L.Jornet)

Visita a la exposición por parte de la Consejera de Cultura. De izquierda a derecha: Consejera de Cultura, Hble. Sra. Natàlia Garriga. Concejal de Servicios Culturales, Xavier Montalà. Comisaria de la exposición, Núria L.Ribalta. Presidente del MNAC,Joan Oliveras. (Foto:L.Jornet)

Visit to the exhibition by the Regional Minister for Culture From left to right: Minister of Culture, Hble. Mrs. Natàlia Garriga. Councillor for Cultural Services, Xavier Montalà. Exhibition curator, Núria L. Ribalta. President of the MNAC, Joan Oliveras. (Photo:L.Jornet)

 

(Foto/Photo:L.Jornet)

 

De l’esmentada exposició “TRAJECTÒRIA” se’n va fer un catàleg documentat i  il·lustrat que en deixa constància gràfica per a la posteritat, així com alguns vídeos.

De la citada exposición “TRAJECTÒRIA” se hizo un catálogo documentado e ilustrado que deja constancia gráfica para la posteridad, así como algunos vídeos.

A documented and illustrated catalogue was made of the exhibition “TRAJECTÒRIA”, which leaves a graphic record for posterity, as well as some videos.

 

Galeria d’imatges de l’exposició:

(Foto/Photo:N.L.R)

 

 

Sala planta baixa/sala planta baja/ Ground floor room:

(Foto/Photo:C.C)

 

(Foto/Photo:C.C)

 

Vitrina cisellat/ vitrina cincelado/ display case for chiseling works. (Foto/Photo:C.C)

 

(Foto/Photo:C.C)

 

El taller portàtil de l’artista/El taller portatil del artista/ The artist’s portable workshop (Foto/Photo:N.L.R)

 

Sala planta superior/ Upper floor room:

(Foto/Photo:C.C)

 

(Foto/Photo:C.C)

Escultura/ sculpture  (Foto/Photo:C.C)

 

Audiovisual amb obres d’Andreu Vilasís. / Audiovisual con obras de Andreu Vilasís. / Audiovisual with works by Andreu Vilasís. (Foto/Photo:C.C)

 

 

Andreu Vilasís a Limoges.

Obres d’Andreu Vilasís a a  “IMPERTINENTE. La Rencontre Email&Métal 2022”. Exposició “Le Grand Atelier : les créateurs”. (Foto:N.L.R)

Obras de Andreu Vilasís en “IMPERTINENTE. La Rencontre Email&Métal 2022” . Exposición “Le Grand Atelier : les créateurs” (Foto:N.L.R)

Andreu Vilasís’ works  in “IMPERTINENTE. La Rencontre Email&Métal 2022”. Exhibition  “Le Grand Atelier : les créateurs” (Photo:N.L.R)

 

Les obres d’Andreu Vilasís també han estat presents al gran esdeveniment “IMPERTINENTE.La Rencontre Email&Métal 2022”,  que se celebrà de juny a setembre de 2022 a Limoges, concretament a l’exposició “Le Grand Atelier : les créateurs” que es feu al Pavillon du Verdurier, emblemàtic edifici art decó de la ciutat francesa.
https://www.impertinente2022.com

Las obras de Andreu Vilasís también han estado presentes en el gran evento “IMPERTINENTE.La Rencontre Email&Métal 2022”, que se celebró de junio a septiembre de 2022 en Limoges, concretamente en la exposición “Le Grand Atelier : les créateurs” que se hizo en el Pavillon du Verdurier, emblemático edificio art decó de la ciudad francesa.

https://www.impertinente2022.com

Andreu Vilasís’ works have also been present in the great event “IMPERTINENTE.La Rencontre Email&Métal 2022”, which was held from June to September 2022 in Limoges, specifically in the exhibition “Le Grand Atelier : les créateurs”  which was held in the Pavillon du Verdurier, an emblematic art deco building in the French city.

https://www.impertinente2022.com

 

Attilio Compagnoni, president de CKI Italia i dtor.Museu ArtChivio visitant l’espai dedicat a Andreu Vilasís a l’exposició“Le Grand Atelier : les créateurs”. (Foto:N.L.R.)

Attilio Compagnoni, presidente de CKI Italia y dtor.Museo ArtChivio visitando el espacio dedicado a Andreu Vilasís en la exposición“Le Grand Atelier: les créateurs”. (Foto:N.L.R.)

Attilio Compagnoni, president of CKI Italia and dtor.ArtChivio Museum visiting the space dedicated to Andreu Vilasís in the exhibition “Le Grand Atelier: les créateurs”. (Photo:N.L.R.)

 Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *