informació – information – información

 Inscripció C.I.D.A.E

Quota anual de soci, inclosa la subscripció a la revista L’ESMALT (4 números):

NOVES QUOTES SOCIS RESIDENTS A CATALUNYA/ESPANYA!:

-Quota Nou Soci: 50€ el primer any. Els següents anys, 65 €.

-Quota Jove: 50 €  fins als 35 anys. A partir dels 35 anys la quota passa a ser de 65 €.

—————————————————————–

Quota Residents a països de la U.E. (la revista s’envia per correu aeri). 95 €

Quota Residents a països fora de la U.E. (la revista s’envia per correu aeri). 118 €

Per inscriure’s com a soci cal complimentar i signar el full d’inscripció i fer el pagament. Les modalitats de pagament són:

-Mitjançant  ingrés o transferència al compte de CIDAE.

-Domiciliació bancària (només residents a Catalunya/Espanya).

-Pagament via PayPal.

Veure més detalls al full d’inscripció.

Obrir el full d’inscripció. Format PDF. Imprimir-ho i seguir les instruccions al full.

Enviar el full d’inscripció omplert per correu postal o e-mail.

Contactar

CIDAE
c/ Pare Manyanet, 38
08027 Barcelona
Tel:93 408 67 89
cidaes@gmail.com

Advocat

Pere Soldevila
Drets d’autor i propietat intel.lectual.
Assesorament legal per a socis de CIDAE.
pere.soldevila@icab.es
Tel: 93 412 69 73
Fax: 93 412 42 13

 Inscription C.I.D.A.E

Membership fees

Annual membership fee, including subscription to L’ESMALT magazine (4 issues)

-NEW MEMBERSHIP FEES FOR CATALONIA / SPAIN RESIDENTS!

-New member fee: 50 € for the first year. The following years, 65 €.

Youth fee: 50 € up to the age of 35. From the age of 35, the fee becomes 65 €.

————————————————————-

– Fee for residents of countries inside the European Union: (The magazine is sent by airmail). 95 €

– Fee for residents of countries outside the European Union: (The magazine is sent by airmail). 118

To register as a member you must complete and sign the registration form and  make the payment.

The payment can be carried out via bank transfer or via PayPal. Find all details on the registration form

Open inscription sheet. PDF format. Print and follow sheet instructions.

Send the completed registration form by mail or e-mail.

Contact

CIDAE
c/ Pare Manyanet, 38
08027 Barcelona (Spain)
Tel.:(+34) 93 408 67 89
cidaes@gmail.com

Attorney

Pere Soldevila
Copyrights and intelectual property.
Legal advice for CIDAE members (within Spain).
pere.soldevila@icab.es
Tel: + 34 93 412 69 73
Fax: + 34 93 412 42 13

 Inscripción C.I.D.A.E

Cuota anual de socio, incluida la suscripción a la revista L’ESMALT (4 números):

¡NUEVAS CUOTAS SOCIOS RESIDENTES EN CATALUÑA/ESPAÑA! :

-Cuota nuevo socio: 50€ el primer año. Los siguientes años, 65 €.

-Cuota Joven: 50 € hasta los 35 años. A partir de los 35 años la cuota pasa a ser de 65€.

—————————————————————-

-Cuota Residentes en países de la U.E. (la revista se envía por correo aéreo). 95 €

-Cuota Residentes en países fuera de la U.E. (la revista se envía por correo aéreo). 118 €

Para inscribirse como socio hay que cumplimentar y firmar la hoja de inscripción y hacer el pago. Las modalidades de pago son:

-Mediante ingreso o transferencia a la cuenta de CIDAE.

-Domiciliación bancaria (solo residentes en Cataluña/España).

-Pago via Paypal.

Ver más detalles en la hoja de inscripción.

Abrir la hoja de inscripción. Formato PDF. Imprimirla y seguir las instrucciones de la hoja.

Enviar la hoja de inscripción rellenada por correo o e-mail.

Contactar

CIDAE
c/ Pare Manyanet, 38
08027 Barcelona
Tel:93 408 67 89
cidaes@gmail.com

Abogado

Pere Soldevila
Derechos de autor y propiedad intelectual.
Assesoramiento legal para socios de CIDAE.
pere.soldevila@icab.es
Tel: 93 412 69 73
Fax: 93 412 42 13