informació – information – información

 Inscripció C.I.D.A.E

Quota d’adhesió

Drets d’inscripció: 15 € (només es paga un cop, en el moment de fer l’ inscripció)

Quota anual de soci, inclosa la subscripció a la revista L’ESMALT (4 números):
-60€: Residents a Catalunya/Espanya

-80€:  Residents a països de la U.E. (la revista s’envia per correu aeri).

-100€: Residents a països fora de la U.E. (la revista s’envia per correu aeri).

RESUM: Primer pagament en fer l’ inscripció:

Catalunya/Espanya:15 €(drets d’inscripció) + 60 € (quota anual) =75 €
Els següents anys: 60 € de quota anual.

Altres països(U.E.): 15 €(drets d’inscripció) + 80 €(quota anual) = 95 €
Els següents anys:quota anual de 80 € (països U.E)

Països fora de la U.E.: 15 €(drets d’inscripció) + 100 € (quota anual)=115€
Els següents anys:quota anual de 100€ (països  fora de la U.E.)

Per inscriure’s com a soci cal complimentar i signar el full d’inscripció i fer el pagament. Les modalitats de pagament són:

– Mitjançant  ingrés o transferència al compte de CIDAE.

-Domiciliació bancària (només residents a Catalunya/Espanya).

-Pagament via PayPal.

Veure més detalls al full d’inscripció.

Obrir el full d’inscripció. Format PDF. Imprimir-ho i seguir les instruccions al full.

Enviar el full d’inscripció omplert per correu o e-mail.

Contactar

CIDAE
c/ Pare Manyanet, 38-40
08027 Barcelona
Tel:93 408 67 89
cidaes@gmail.com

Advocat

Pere Soldevila
Drets d’autor i propietat intel.lectual.
Assesorament legal per a socis de CIDAE.
pere.soldevila@icab.es
Tel: 93 412 69 73
Fax: 93 412 42 13

 Inscription C.I.D.A.E

Membership fees

Registration fee: €15 (to be paid only once.)

Annual membership fee, including subscription to the L ‘ESMALT magazine (4 issues):
-€ 60: Residents in Catalonia/Spain territory.

-€ 80: Residents in E.U.countries. (The magazine is sent by air mail).

-€ 100: Residents in other countries outside the E.U.  (The magazine is sent by air mail).

SUMMARY:First payment  upon registration:

Catalonia/Spain Residents: € 15 (registration fee) + € 60 (annual fee) = € 75
The following  years: € 60 annual fee.

E.U. Countries Residents: €15 (registration fee) + €80 (annual fee)= €95
The following years: € 80 annual fee.

Outside E.U. Countries Residents::€15 (registration fee) +€100(annual fee) =€115
The following years: € 100 annual fee.

To register as a member you must complete and sign the registration form and  make the payment. Payment methods are:

-By  transfer to the CIDAE account.

-By PayPal.

See more details on the registration form.

Open inscription sheet. PDF format. Print and follow sheet instructions.

Send the completed registration form by mail or e-mail.

Contact

CIDAE
c/ Pare Manyanet, 38-40
08027 Barcelona (Spain)
Tel.:(+34) 93 408 67 89
cidaes@gmail.com

Attorney

Pere Soldevila
Copyrights and intelectual property.
Legal advice for CIDAE members (within Spain).
pere.soldevila@icab.es
Tel: + 34 93 412 69 73
Fax: + 34 93 412 42 13

 Inscripción C.I.D.A.E

Cuota de adhesión

Derechos de inscripción: 15 €( se paga una sola vez, en el momento de hacer la inscripción).

Cuota anual de socio, incluida la suscripción a la revista L’ ESMALT (4 números):
60€: Residentes en Cataluña/España

80€:  Residentes en países de la U.E. (la revista se envía por correo aéreo).

100€:  Residentes en países fuera de la U.E. (la revista se envía por correo aéreo).

 

RESUMEN:Primer pago al hacer la inscripción:

Cataluña/España: 15 € (derechos de inscripción) + 60 € (1a.quota anual) = 75 €
Los siguientes años: 60 € de cuota anual.

Otros países (U.E.): 15 €(derechos de inscripción) + 80 €(países U.E)  =95 € 
Los siguientes años: cuota anual de 80 € (países U.E)

Países  fuera de la U.E.: 15 €(derechos de inscripción) + 100 €  =115 € 
Los siguientes años: cuota anual de 100€ (países  fuera de la U.E.)

Para inscribirse como socio hay que cumplimentar y firmar la hoja de inscripción y hacer el pago. Las modalidades de pago son:

– Mediante ingreso o transferencia a la cuenta de CIDAE.

-Domiciliación bancaria (solo residentes en Cataluña/España).

-Pago via Paypal.

Ver más detalles en la hoja de inscripción.

Abrir la hoja de inscripción. Formato PDF. Imprimirla y seguir las instrucciones de la hoja.

Contactar

CIDAE
c/ Pare Manyanet, 38-40
08027 Barcelona
Tel:93 408 67 89
cidaes@gmail.com

Abogado

Pere Soldevila
Derechos de autor y propiedad intelectual.
Assesoramiento legal para socios de CIDAE.
pere.soldevila@icab.es
Tel: 93 412 69 73
Fax: 93 412 42 13